זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

דף הנחיות לכתיבת עבודת גמר

×

כללי

מטרת עבודת הגמר היא לסכם ולהציג את ההתנסות בהשתלמות מורים באופן שיתאר את התהליך שעבר הכותב , הלמידה שלו ואופן היישום בשטח.

עבודת הגמר אמורה להיכתב באופן ברור, מתומצת ועליה לתרום לנושא העבודה, ולחבר בין התיאוריה להתנסות בשטח.

קובץ להדפסה וחלוקה למורים המשתתפים בתכנית: לחצו כאן להורדה

 

 

מבנה העבודה

 1. עמוד שער – שם העבודה, שם מגיש העבודה, שם מנחה העבודה, תאריך הגשת העבודה.
 2. תוכן העניינים: הצגת ראשי הפרקים וסדר הדיון בהם. תוכן העניינים מביא סדר וארגון. ראשי הפרקים צריכים להקיף את כל נושא העבודה על סעיפיו השונים. יש להקפיד על מבנה לוגי נכון, הגיוני ומתפתח.
 3. מבוא – הצגת נושא העבודה והשיקולים לקבלת ההחלטה לבחירת הנושא. מה מבקש הכותב לבחון, אילו נושאים היה רוצה שיקבלו ביטוי בעבודה, מחשבות והנחות שאותן הוא מבקש לבדוק, לאשש, לאשר או לחזק. מדוע הוא סבור שחשוב לשים דגש על נושאים מסוימים בעבודה זו, בהתחשב במה שידוע לו על האוכלוסייה אתה הוא עובד.
 4. סקירת ספרות תיאורטית – פרק שנועד להציג סקירת ספרות הכוללת התייחסות לנושאים המרכזיים בהשתלמות. שימו לב שקיימת רשימה ביבליוגרפית המצורפת בהמשך. אנו ממליצים להתחיל את הסקירה באמצעות מספר מקורות (לפחות 2 מקורות הכוללים את קריאת החובה) הנותנים תמונה רחבה, ואח"כ למקד אותה בנושא העבודה. חשוב: כאשר מסכמים מאמר, יש לזהות את הטיעון המרכזי בו ולנסחו במילים שלכם ובתמציתיות. ואפילו לנסח תגובה או ביקורת שלכם למה שקראתם.
 5. העבודה המעשית כוללת חלק כתוב וחלק מצולם:
 6.              א. תיאור הקבוצה: תיאור האוכלוסייה שעימה נעשתה העבודה, הכולל  הרכב סוציומטרי של הקבוצה ופרטים עיקריים על כל משתתף. ב. תיאור התהליך הקבוצתי: לאור תיאוריית התפקיד  ולאור לפחות גישה אחת של התפתחות קבוצה. ג. החלק המצולם – כולל סרט וידאו שנעשה בכיתה סביב הנושא הנבחר.
 7. 6. דיון ומסקנות: ניתוח ופרוש הממצאים וריכוז התובנות מהעבודה הכתובה. חיבור מסכם בין החלק התיאורטי שהוצג בתחילת העבודה לחלק המעשי. בשלב זה דן הכותב בנושא: האם עבודתו עונה לשאלה או לשאלות שנשאלו במבוא, מה לא קיבל מענה ונותר עדיין פתוח לבדיקה.
 8. 7. סיכום: כאן יש לכלול חלק אישי: סוג של אפילוג, התבוננות רפלקטיבית ופרידה מן העבודה.

הוראות לכתיבת העבודה

1. עמוד שער: שם העבודה, שם המגיש, שם ההשתלמות (השתלמות בוידאותרפיה), תאריך

2. מבוא: סקירה של המושגים: שייכות – האדם הוא יצור חברתי, תיאוריית התפקיד – האדם הוא יצור משחק, מהי קבוצה עובדת, המצלמה והערך הטיפולי שלה  (עד עמוד וחצי). הרחבה של מושגים אלה נמצאת בסעיף * בהמשך, הבחירה יכולה להיעשות גם מתוכו.

3. הצגת מקרה של סיטואציה שנבחרה בכיתה:

 • תיאור מקרה – יש לקחת את המקרה מחיי הכיתה. בוחרים מקרה המתאר את הצורך בהתערבות של המורה. ההתערבות של המורה נעשית על סמך הכלים שנרכשו בהשתלמות (שייכות, תיאוריית התפקיד והמצלמה כגורמים המסייעים להביא לשינוי)
 • בכיתה – משחקים את המקרה ומצלמים אותו. סצנה ראשונה זו כוללת את משחק הסיטואציה כפי שהתרחשה בכיתה. (שימו לב כדי ליצור מרחק המגן על המשתתפים –  יש להקפיד על כך שהשחקנים בסיטואציה אינם התלמידים שהיו מעורבים בה מלכתחילה).
 • בכיתה – צפייה בחומר המצולם ודיון בו תחת המיקוד של שייכות ותפקידים חברתיים.
 • התערבות המורה המביאה לשינוי – מהי ההתערבות שנעשתה ע"י המורה כדי להביא לשינוי?
 • צילום הסצנה מחדש – לאחר ההתערבות של המורה משחקים את הסצינה מחדש תוך שימת לב לאופני התנהגות השונים.
 • פרוססינג –חיבור קונקרטי ורפלקטיבי בין המושגים במבוא לבין הנושא שנבחן בכיתה.  

4. דיון – הדיון ייעשה תחת המיקוד של המושגים שמופיעים במבוא (שימו לב שאתם בוחרים סצנה שתוכל לתת במה לדיון סביב הנושאים הללו).

5. רשימה ביבליוגרפית – שימו לב לכלול רשימה ביבליוגרפית על פי כללי כתיבה אקדמית.

זמנים

תאריך אחרון להגשה – עד שבועיים מתום ההשתלמות.

אנא הגישו את העבודה  מודפסת  (אות בגודל 12 וברווח כפול). העבודה היא כ- 5 עמודים לא כולל רשימה ביבליוגרפית.

יש לצרף את הסצנות המצולמות  במייל/בוואטסאפ.

יש לך שאלה נוספת?